Gemina

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, afgekort GEMINA, heeft tot doel om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.