Mobiliteitsraad

De gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit heeft tot doel de gemeente te adviseren over de te volgen politiek inzake gemeentelijke mobiliteit en de plaatselijke verkeersveiligheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad.

Hij wordt in ieder geval om advies gevraagd over alle ingrijpende openbare werken en de (her)inrichting van wegen, straten en pleinen.

Onder gemeentelijke mobiliteit en verkeersveiligheid wordt verstaan:

  • Alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van verkeershinder die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
  • Alle aspecten met betrekking tot de ontwikkeling van de mobiliteit op het grondgebied van de gemeente;
  • Alle aspecten met betrekking tot verkeer die een ingrijpende verandering van de leefomgeving kunnen veroorzaken (m.a.w. geen louter verkeerstechnische aangelegenheden)
  • Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten.

Verslagen

2021

23.06.2021 verslag