Stel een vraag aan...

Heb je een vraag voor het college, de burgemeester, de algemeen directeur of de gemeenteraad? Als inwoner van Lievegem kan je alleen of met een groep mensen een verzoekschrift indienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Wat is een verzoekschrift?

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en
elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Hoe dien je een verzoekschrift in?

Iedereen kan een verzoekschrift indienen. Je kan dit door een brief te schrijven aan het gemeentebestuur. Vermeld zeker door welk orgaan je de vraag behandeld wil zien.

Adres:
Aan (het orgaan voor wie het bedoeld is)
Kasteeldreef 72
9920 Lievegem

Je kan ook een mailtje sturen naar college@lievegem.be (vermeld zeker het orgaan dat je aan wil schrijven).