Klachten

Heb je een klacht over de dienstverlening of iets dat niet (goed) werd uitgevoerd dan kan je dit laten weten aan het gemeentebestuur. In het reglement vind je meer informatie over de procedure bij het indienen van een klacht.

Wat is een klacht?

Onder ‘klacht’ in de zin van deze regelgeving wordt verstaan: “een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie”.

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • Een foute handeling
 • Het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
 • Het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.


Een handeling of prestatie kan betrekking hebben op:

 • Een behandelingswijze van de ambtenaar of politici
 • Een termijn die niet werd gerespecteerd
 • Een beslissing van de ambtenaar

Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.
Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

Hoe dien je een klacht in?

Een klacht kan mondeling, telefonisch, per brief, e-mail, met de post ingediend worden of via dit formulier. Klachten worden steeds geregistreerd.

Elke klacht wordt ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard. Volgende redenen gelden om een klacht niet ontvankelijk te verklaren:

 • Reeds eerder klacht ingediend
 • Juridisch beroep aanhangig
 • Geen belang
 • Anonieme klacht
 • Klacht over beleid en regelgeving

Klacht of bezwaar tegen een beslissing

Heeft u een klacht of bezwaar tegen een beslissing van één van onze bestuursorganen dan kan u dat indienen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur. 

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend op één van de volgende wijzen:

1 met de beveiligde zending, vermeld in artikel 1, 2°, b) of c)

2° beveiligde zending: een wijze van bezorging waarbij het tijdstip van verzending en aflevering van de communicatie en de integriteit van de gegevens kan worden vastgesteld. Daaronder wordt verstaan:
b) het digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van het agentschap;
c) elk ander digitaal systeem waarvan de specificaties bepaald worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden;

2 met de beveiligde zending, vermeld in artikel 1, 2°, d) of e), op het adres van het agentschap, vermeld op de website van het agentschap.

2° beveiligde zending: een wijze van bezorging waarbij het tijdstip van verzending en aflevering van de communicatie en de integriteit van de gegevens kan worden vastgesteld. Daaronder wordt verstaan:
d) een aangetekende zending;
e) een afgifte tegen ontvangstbewijs.