Regionaal Landschap Meetjesland

Regionaal Landschap Meetjesland werd in 1998 opgericht en in 1999 officieel erkend als Regionaal Landschap in Vlaanderen.

Als doelstelling bevordert het Regionaal Landschap Meetjesland in hoofdzaak het streekeigen karakter, de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk erfgoed te vergroten.