Politiecollege- en raad

Verkiezing politieraad

Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad zal de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolger(s) voor de politieraad in onze gemeente plaatsvinden.
In uitvoering van de omzendbrief van 13 november 2018 zijn er voor Lievegem 6 zetels te verdelen. Elk raadslid heeft 4 stemmen.

In uitvoering van het artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 7 november 2018, de nadere regels voor het indienen van de voordrachtakten van de kandidaten van de politieraad.

Artikel 2, artikel 4 en artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 7 november 2018 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad:Elke akte houdende voordracht van kandidaten moet, in dubbel exemplaar, op het gemeentehuis worden ingediend op een datum vastgesteld door de burgemeester, die tussen de vierde en de zevende dag valt vóór de oproeping van de gemeenteraadsleden voor de vergadering tijdens dewelke de verkiezing van de leden van de politieraad zal plaatsvinden.

- Elke voordrachtakte wordt ingediend bij de burgemeester, bijgestaan door de algemeen directeur-coördinator hetzij door het gemeenteraadslid of één van de gemeenteraadsleden die haar ondertekenden, hetzij door de persoon die daartoe door het voormelde gemeenteraadslid of de voormelde gemeenteraadsleden aangewezen is.
- De indiener van de akte krijgt het tweede exemplaar terug, nadat hierop voor ontvangst werd getekend.
- De voordrachtakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en het beroep van de kandidaat-effectieve leden en als er zijn de kandidaat-opvolgers. De voordrachtakte vermeldt in elk geval voor elk kandidaat-effectief lid de kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde waarin deze zijn voorbestemd om het te vervangen.
- De identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag voorafgegaan worden door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot.
- De voordrachtakte vermeldt eveneens de naam, de voornaam en het volledig adres van het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die de voordracht doen.
- Onderaan de voordrachtakte tekenen de kandidaten voor akkoord met hun voordracht.
- Een gemeenteraadslid mag niet meer dan één voordrachtakte voor dezelfde verkiezing ondertekenen.
- Eenzelfde persoon kan tegelijk als kandidaat-effectief lid en als kandidaat-opvolger voorgedragen worden.

Een model van voordrachtakte vind je via deze link: http://www.vvsg.be/veiligheid/lokalepolitie/verkiezingen/Pages/default.aspx
VVSG - model voordrachtakte 2018 (definitieve versie 12/11/2018).

De voordrachtakte van de kandidaat-effectieve leden en (in voorkomend geval) hun kandidaat-opvolger(s) voor de politieraad zal, in uitvoering van artikel 2, lid 1 van dit Koninklijk Besluit, in ontvangst worden genomen op donderdag 13 december 2018 te Markt 1, collegezaal 1e verdieping gemeentehuis, 9930 Zomergem van 18.00 uur tot 19.30 uur