Vacature coördinator lokaal dienstencentrum

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor het sociaal huis

 

1 COÖRDINATOR LOKAAL DIENSTENCENTRUM

Contractueel, niveau B1-B3, voltijds (38/38), onbepaalde duur

Functie

De coördinator lokaal dienstencentrum staat in voor de sociale hulp- en dienstverlening aan specifieke doelgroepen en ouderen. Je staat in voor de opstart, uitbouw en dagelijkse werking van dit centrum. Hiervoor ga je de werking coördineren en een kwaliteitsvol aanbod uitwerken van activiteiten en dienstverlening. Je zal de samenwerking opzetten en stimuleren met externe partners en de vrijwilligerswerking uitbouwen. Je bent het aanspreekpunt van het centrum, beheert de financiën en verzorgt de administratie.

Plaats in de organisatie

De coördinator lokaal dienstencentrum werkt onder leiding van en rapporteert aan de teamleider Welzijn.

Profiel

 • Houder zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een sociaal-agogische werk met de titel van maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd en ambitieus, de klant staat voor jou centraal
 • Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de dienstverlening
 • Je zorgt voor een goede samenwerking met externe actoren
 • Je rekruteert vrijwilligers, begeleidt en evalueert ze.
 • Je beheert het budget en volgt de beschikbare middelen op.

Wij bieden

 • Een inhoudelijk boeiende job met veel verantwoordelijkheid
 • Voltijdse, contractuele aanstelling
 • Brutomaandwedde bij aanvang bedraagt ongeveer 2.509,94 (B1, 38/38). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van tien jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen.
 • Extra voordelen: maaltijdcheques met een waarde van 8 euro per gewerkte dag, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst (GSD-V) met tal van voordelen (premies, financiële tussenkomsten, kortingskaart PlusPas), aanvullend pensioen (2% van het pensioengevend jaarloon)
 • Mogelijkheid tot vorming en opleiding
 • Interessante verlofregeling (35 werkdagen voor een voltijdse tewerkstelling).

Hoe solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot 6 juli 2020 via deze link https://www.jobsolutions.be/register/5765

Wij vragen volgende documenten:

Een curriculum vitae (cv)

 • Een kopie van jouw diploma
 • Een kopie van jouw rijbewijs
 • Een recent (max. 3 maanden) uittreksel strafregister (algemeen model)
 • Een motivatiebrief

Onvolledige sollicitaties op de dag van de afsluiting van de kandidaturen worden niet aanvaard.

De algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een sociaal agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (uittreksel strafregister algemeen model)
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Slagen voor de selectieprocedure

Wervingsreserve

Indien je geslaagd bent voor alle proeven, maar niet onmiddellijk wordt aangeworven door het college van burgemeester en schepenen, word je opgenomen in de wervingsreserve. De kandidaten in de wervingsreserve worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat. De wervingsreserve heeft een maximale duur van twee jaar en vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie. Indien het college van burgemeester en schepenen na de invulling van de functie zou beslissen om de functie alsnog open te verklaren, kan er geput worden uit de kandidaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve.

De selectieprocedure

Om aan het aanwervingsexamen te mogen deelnemen, moet je op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen bewijzen dat je voldoet aan de algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt vervolgens de geldigheid van je ingediende kandidatuur en beslist of je tot de selectieprocedure wordt toegelaten.

De selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en selectietechnieken die afgestemd zijn op de functiebeschrijving van de functie.

Voor een functie op B-niveau bevat de selectie ten minste twee selectietechnieken. De selectieprocedure van coördinator lokaal dienstencentrum bestaat uit:

 • Schriftelijke proef (op 40 punten) De kandidaat wordt ondervraagd omtrent functierelevante wetgeving en/of de toepassing van functierelevante vakdomeinen en wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken en deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven.
 • Mondelinge proef (op 60 punten) Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn/haar motivatie en van zijn/haar interesse voor het werkterrein.

Om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure, moet de kandidaat minstens 60% behalen op het totaal van alle vergelijkende examenonderdelen/selectietechnieken samen (schriftelijk, mondeling, ...). Indien de selectieprocedure meerdere examenonderdelen/selectietechnieken (vb. schriftelijk, mondeling, ...) bevat moet de kandidaat bovendien ten minste 50% behalen op elk van de onderdelen om tot het volgende examenonderdeel/selectietechniek toegelaten te worden.