Vacature seniorenconsulent

Functie

Je staat in voor de planning en uitvoering van het lokale seniorenbeleid d.w.z. instaan voor het beleidsvoorbereidend- en uitvoerend werk en de administratie voor senioren, de begeleiding en activering van de inspraak van senioren in het gemeentelijk beleid. Je bevordert de zelfredzaamheid en het welbevinden van de senior via advies, informatie en begeleiding en biedt steun bij het vinden van de juiste zorg- en hulpverlening. Een seniorenconsulent is een centraal aanspreekpunt voor alle thuiswonende senioren, mantelzorgers, verenigingen, ouderenadviesraad en beleidsinstanties.

Plaats in de organisatie

De seniorenconsulent werkt onder leiding van en rapporteert aan de directeur vrije tijd en evenementen.

Profiel

 • Houder zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld in het sociaal-agogisch werk of een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg
 • Je bent bereid om voortdurend te leren en mee te groeien met veranderingen.
 • Je legt gemakkelijk contact met senioren en externe partners
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Dankzij jouw luistervaardigheden, geduld en inlevingsvermogen weet je uitstekend in te spelen op de behoeften van de senioren.

Aanbod

 • Een inhoudelijk boeiende job met veel verantwoordelijkheid
 • Voltijdse, contractuele aanstelling.
 • Brutomaandwedde bij aanvang bedraagt ongeveer 2.460,78 (B1, 38/38). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van tien jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen.
 • Extra voordelen: maaltijdcheques met een waarde van 8 euro per gewerkte dag, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst (GSD-V) met tal van voordelen (premies, financiële tussenkomsten, kortingskaart PlusPas), aanvullend pensioen (2% van het pensioengevend jaarloon)
 • Mogelijkheid tot vorming en opleiding
 • Interessante verlofregeling (35 werkdagen voor een voltijdse tewerkstelling).

Aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld in het sociaal-agogisch werk of een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (uittreksel strafregister algemeen model)
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Slagen voor de selectieprocedure

Hoe solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot 31 december 2019 via deze link https://www.jobsolutions.be/register/4796
Wij vragen volgende documenten:

 • Een curriculum vitae (cv)
 • Een kopie van jouw diploma
 • Een kopie van jouw rijbewijs
 • Een recent (max. 3 maanden) uittreksel strafregister (algemeen model)
 • Een motivatiebrief

Onvolledige sollicitaties op de dag van de afsluiting van de kandidaturen worden niet aanvaard.

Wervingsreserve

Indien je geslaagd bent voor alle proeven, maar niet onmiddellijk wordt aangeworven door het college van burgemeester en schepenen, word je opgenomen in de wervingsreserve. De kandidaten in de wervingsreserve worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat. De wervingsreserve heeft een maximale duur van twee jaar en vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie. Indien het college van burgemeester en schepenen na de invulling van de functie zou beslissen om de functie alsnog open te verklaren, kan er geput worden uit de kandidaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve.

Selectieprocedure

Om aan het aanwervingsexamen te mogen deelnemen, moet je op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen bewijzen dat je voldoet aan de algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt vervolgens de geldigheid van je ingediende kandidatuur en beslist of je tot de selectieprocedure wordt toegelaten. 

De selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en selectietechnieken die afgestemd zijn op de functiebeschrijving van de functie.
Voor een functie op B-niveau bevat de selectie ten minste twee selectietechnieken. De selectieprocedure van seniorenconsulent bestaat uit:

 • Schriftelijke proef op 50 punten
  De kandidaat wordt ondervraagd omtrent functierelevante wetgeving en/of de toepassing van functierelevante vakdomeinen en wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken en deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven.
 • Mondelinge proef op 50 punten
  Competentiegericht interview dat peilt naar de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein. Om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure, moet de kandidaat minstens 60% behalen op het totaal van alle vergelijkende examenonderdelen/selectietechnieken samen (schriftelijk, mondeling, ...). Indien de selectieprocedure meerdere examenonderdelen/selectietechnieken (vb. schriftelijk, mondeling, ...) bevat moet de kandidaat bovendien ten minste 50% behalen op elk van de onderdelen om tot het volgende examenonderdeel/selectietechniek toegelaten te worden.