Uitbreidingsronde Agentschap Opgroeien

Beoordelingscriteria en -procedure bij uitbreidingsronde

Om kwaliteitsvolle en voldoende kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is, maakt de Vlaamse Regering regelmatig bijkomende middelen vrij. Soms gaan de middelen naar nieuwe plaatsen, soms naar een omzetting van bestaande plaatsen naar een hoger subsidieniveau. Er wordt hierbij gewerkt met een meerjarenprogrammatie.

Het Agentschap Opgroeien zal hiervoor in de toekomst verschillende projectoproepen lanceren.
(Toekomstige) organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen.

Het Agentschap Opgroeien vraagt bij zo’n uitbreidingsronde ook het lokaal bestuur om een
gemotiveerd advies te formuleren met een score per aanvraag binnen de gemeente Lievegem. Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op het grondgebied.
Hiervoor stelt het lokaal bestuur beoordelingscriteria op.

Je kan deze beoordelingscriteria onderaan deze pagina raadplegen.

Hoe een aanvraag indienen?

Dien je aanvraag tijdig in bij het Agentschap Opgroeien. De uiterste datum van indiening zal bekendgemaakt worden bij het lanceren van de oproep. In de oproep zal opgenomen worden op welke manier de aanvraag moet ingediend worden bij Agentschap Opgroeien.

Stel, naast het indienen van de aanvraag bij Agentschap Opgroeien, ook het lokaal bestuur op de hoogte van de aanvraag.

De aanvraag bij het lokaal bestuur dient gericht te worden naar:
College van burgemeester en schepenen
Kasteeldreef 72
9920 Lievegem

Aanvraag dient minstens volgende documenten te bevatten:
•    Aanvraagdossier dat je indient bij Agentschap Opgroeien
•    Huishoudelijk reglement

Voor meer informatie m.b.t. criteria en het verloop van verdere procedure kan je terecht bij team BKO.