Handel en economie tijdens Coronavirus

Maatregelen tegen het Coronavirus

Bescherm je klanten: enkele regels

1 klant per 10m² wordt toegelaten, met uitzondering van winkels met oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is. Er moet noodzakelijke handhygiëne voorzien zijn voor het personeel en de klanten. Iedereen draagt een mondneusmasker

Telewerk en afstand op de werkvloer

  • Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
  • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen met betrekking tot social distancing.

Particulieren in de bouw:

Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik. Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

Bedrijven in de bouw:

Alle bouwactiviteiten zijn toegestaan indien de social distance maatregelen maximaal worden nageleefd.

Enkele specifieke regels voor supermarkten

  • Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt aanwezig mag zijn, zodat men steeds een veilige afstand van 1,5 meter kan bewaren.
  • Met het oog op de ordehandhaving worden op een aantal plaatsen veiligheidsagenten voorzien.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos. Vermijd het gebruik van cash.
  • Iedereen draagt een mondmasker.

Economische steunmaatregelen voor ondernemers, handelaars en bedrijven

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben ook economische gevolgen. Ontdek hier wie, welke economische steunmaatregelen aanbiedt.

Zowel de Federale regering als de Vlaamse regering hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen en bij te staan.

Lokale economie

Er zijn gratis nummers voor vragen rond lokale economie.

• FOD economie: 0800-120 33 of info@economie.fgov.be
• Unizo ondernemerslijn: 0800-20 750 of ondernemerslijn@unizo.be
• VLAIO (Agentschap Innoveren en ondernemen): 0800 20 555
• Ondernemers in moeilijkheden: corona@febelfin.be

 

Nachtwinkels
Vanaf 21 oktober 2020 is er een wijziging in het reglement van nachtwinkels daardoor mogen deze openen vanaf 14uur in plaats van 18uur.

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen

Preventieve maatregelen
Wat kan je als ondernemer zelf doen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan?
Alle antwoorden op deze vragen kan je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Beperken van economische verliezen
Kom ik als zelfstandige in hoofd- of bijberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht? Kan ik als zelfstandige uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen? Kan ik voor de bedrijfsvoorheffing ook mijn stortingen spreiden? Alle antwoorden op deze en andere vragen kan je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Arbeidsrechtelijke gevolgen
Welke ondernemingen moeten hun werknemers verplicht thuis laten telewerken? Welke preventiemaatregelen moet ik als ondernemer nemen? Alle antwoorden op deze en andere vragen kan je terugvinden op de website van Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat als je vindt dat de social distancing op jouw werkplek niet gerespecteerd wordt?
Volg dit stappenplan. Je kan klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer 02 233 41 11.

Bedrijfsvoorheffing, btw en diverse belastingen
Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.
Meer informatien op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Federale regering heeft nu ook bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor zowel bedrijven en ondernemers en ook voor gezinnen. Hier kan je de extra steunmaatregelen in het kader van de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing, …terugvinden.

Tijdelijke werkloosheid
Gezien het grote aantal aanvragers van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis, werden de procedures vereenvoudigd. Op de website van de RVA kan je alle info over tijdelijke werkloosheid en een elektronische aangifte terugvinden.

Kredietverlening
De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector slaan de handen in elkaar om kredietverlening aan particulieren, bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. De banken willen extra inspanningen doen om de Belgische economie te ondersteunen. Samen met de Nationale Bank van België en minister van Financiën, Alexander De Croo, heeft Febelfin een garantieregeling uitgewerkt.

• Ook particulieren kunnen een beroep doen op uitstel van betaling op het kapitaal van hun hypothecaire lening, zonder kosten.
• De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, dit zonder aanrekening van kosten.
• De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Meer informatie vind je op de website van Febelfin.
 

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

De Vlaamse regering neemt extra maatregelen om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beantwoordt vragen met betrekking tot verplichte sluitingen, premies en allerhande steunmaatregelen. Je vindt er ook meer informatie over:
Corona hinderpremie
Uitbreiding waarborgregeling
PMV (Vlaamse Investeringsmaatschappij) ondersteuning
Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies
Vlaamse belastingmaatregelen
Aanmoedigingspremie voor werknemers
Steunmaatregelen toerisme
Steunmaatregelen land- en tuinbouw
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Afhankelijk van het type werkzaamheden, heb je al dan niet recht op een hinderpremie. Enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen, kunnen aanspraak maken op de premie.

Horeca Vlaanderen: flexibele huurregeling

Horeca Vlaanderen beseft ten volle de ernst van de ‘Horeca lockdown’ en roept op om te bekijken wat ondernemers voor elkaar kunnen doen. Er wordt gevraagd dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden, wat nodig zal zijn als we willen voorkomen dat veel panden zullen leegstaan na deze crisis. Horeca Vlaanderen stelt enkele templates ter beschikking om afspraken met verhuurders te maken.

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeente Lievegem volgt de huidige situatie nauw op! Samen met de economische en toeristische adviesraad bekijkt de gemeente Lievegem welke acties er samen kunnen opgezet worden om onze ondernemers een duwtje in de rug te geven. Op de website van de gemeente Lievegem kan je een overzicht terugvinden van Lievegemse ondernemingen met thuisleveringen.

Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team lokale economie van de gemeente Lievegem via economie.toerisme@lievegem.be

Hou voldoende afstand tijdens het winkelen

Hou afstand bij het winkelen