Gemeentelijke dienstverlening tijdens Coronavirus

Gesloten van 13 maart tot en met 19 april 2020

Het bestuur zet in op maximale digitale en telefonische dienstverlening. Volgende locaties en diensten zijn gesloten:

 • Gemeentehuizen
 • Onthaal
 • Burgerzaken
 • Vrijetijdsloket
 • Uitleendienst
 • Sociaal huis en zitdagen
 • Omgeving
 • Vrijetijdsloket
 • Bibliotheek
 • Zwembad
 • Sportcentra
 • Visvijver
 • Jeugdterreinen
 • NOAH
 • Dienstencentrum Kerkelare (gesloten tot 19.04.2020)
 • Zitdagen Woonwijzer
 • Zitdagen juridische eerstelijnsbijstand
 • Alle verhuur van gemeentelijke infrastructuur
 • Stedelijke academie voor woord en kunst
 • Recyclageparken
 • Dienstenchequeonderneming Buren
 • Kringwinkel Meetjesland (plaatsen van herbruikbare goederen aan de deur wordt beschouwd als sluikstorten!)

Huur van gemeentelijke zalen

Alle reservaties worden geannuleerd en huurgelden worden terugbetaald.

Sportkampen Paasvakantie afgelast

In het kader van de nieuwe Federale maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus is,  in overleg met de jeugdsector, beslist dat vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet kunnen doorgaan. Daarom zijn wij genoodzaakt om de sportkampen tijdens de paasvakantie georganiseerd vanuit team sport Lievegem eveneens te annuleren.

Ouders die de factuur voor het sportkamp reeds betaalden, zullen een volledige terugbetaling ontvangen. Facturen die nog niet betaald werden, zullen geannuleerd worden.

Recyclageparken en afvalophaling

 • De inzameling van afval gaat voorlopig gewoon door.
 • Inzameling van glas aan de containers gaat door.
 • Vanaf 18.03.2020: geen wijkinzamelingen van KGA mee.
 • De recyclageparken zijn gesloten.
 • Probeer je groenafval thuis te composteren.
 • Probeer je gazon te mulchmaaien en/of het groenafval thuis te composteren. Info over mulchmaaien en composteren van grasmaaisel en ander groenafval vind je op https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/grasbeheer

Bedankt voor je begrip en medewerking!

BKO en onderwijs

Ons advies is om zoveel mogelijk kinderen thuis te houden

 • Spreek af met familie.
 • Spreek af op buurtniveau.

De noodopvang dient specifiek voor:

 • Kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en veiligheidsdiensten.
 • Kinderen voor wie er geen andere oplossing is dan het inschakelen van ouderen.

Tijdens de normale openingsuren van de school voorzien de scholen in noodopvang. Voor- en naschools voorziet de BKO in noodopvang. Het gemeentebestuur van Lievegem vraagt aan alle ouders om zo veel mogelijk zelfstandig in een oplossing te voorzien.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door mensen uit de risicogroep (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…).

Zowel in de BKO (De Vlinder) als in de Lievegemse scholen zullen er geen warme maaltijden aangeboden worden.

De BKO en scholen blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, dienen thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden, contacten we de ouders om de kinderen te komen halen.

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot en met 19 april 2020. Voor de scholen dienen in deze periode geen afwezigheidsattesten ingediend worden.

 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes

Welke dienstverlening blijft doorgaan?

Dringende zaken burgerzaken

Team burger kan dringende zaken nog steeds oplossen, maar weegt voor ieder dossier af of het uitgesteld kan worden. Contacten worden tot een minimum gehouden. Ingeplande afspraken kunnen mits voorzorgen doorgaan.

Huwelijken en begrafenissen

Religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen. Deze mogen enkel doorgaan in familiale en intieme kring.

Afhaalpunt Bibliotheek (Vanaf dinsdag 31 maart!)

Nood aan een verse portie lectuur in deze moeilijke coronatijden? Reserveer boeken en kom ze in onze bib veilig ophalen. Dit kan op verschillende manieren.klik hier voor meer info

Gemeenteraad en OCMW-raad

De goede werking van de overheden moet gegarandeerd blijven. We beperken ons tot de agendapunten en aanwezige personen die strikt noodzakelijk zijn(in combinatie met videoconferenties).

De gemeenteraad en OCMW-raad van 25 maart 2020 is alvast afgelast.

Omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen. De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures.

Noodbesluit omgevingsvergunning

De uitgangspunten ten aanzien van de lopende en nieuwe omgevingsvergunningsdossiers zijn de volgende:

 • De openbare onderzoeken die nog liepen op 24 maart 2020 zijn geschorst op 24 maart 2020 en mogen verdergezet worden na 24 april 2020. De resterende termijn zal hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata van deze resttermijn zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we later.
 • De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020
 • De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd:
  - de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  - de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  - de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een verleende omgevingsvergunning of weigering, waarvan de beroepstermijn nog niet verstreken was op 24 maart 2020, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60).
 • De datum van uitvoering van een omgevingsvergunning, verleend vanaf 24 maart 2020, kan hierdoor pas starten na 65 dagen (35 + 30).

Waar wettelijk mogelijk, zal de gemeente trachten de omgevingsvergunningsdossiers binnen de oorspronkelijke beslissingstermijn te behandelen.