Invloed op en maatregelen voor het verenigingsleven

Socio-culturele, culturele, sport-, jeugd- en seniorenverenigingen worden zowel op financieel als sociaal vlak hard getroffen door de corona-maatregelen. Zowat alle bijeenkomsten, voorstellingen, evenementen, fuiven, culturele, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten werden inmiddels geannuleerd. Idem voor massa-evenementen zoals festivals.

De onduidelijke en onzekere situatie leidt er bovendien toe dat verenigingen zelf al het initiatief namen om geplande activiteiten te annuleren. Een bevraging van de verenigingen is aangewezen om de werkelijke impact van de corona-maatregelen te kennen. Voor (grotere) evenementen gaat het niet enkel om de al gemaakte kosten maar eveneens over gederfde inkomsten, verlies aan sponsoring en het mogelijke effect op een volgende editie.

Minder activiteiten of geen activiteiten hebben onder normale omstandigheden ook een weerslag op de toekenning van subsidies waardoor verenigingen in de gegeven omstandigheden dubbel zouden worden getroffen.

Sommige verenigingen proberen in eerste instantie hun activiteiten nog te verplaatsen naar de nabije toekomst maar op dit moment is de onzekerheid te groot. Door het verschuiven van tal van activiteiten naar het najaar dreigt bovendien een overaanbod en is er het risico op een gebrek aan beschikbare zalen.

  Algemene maatregelen met betrekking tot het verenigingsleven

  • Gemeentelijke tussenkomst in gemaakte kosten voor inmiddels geannuleerde wijkkermissen, beperkt tot het maximaal voorzien subsidiebedrag;
  • Activiteiten die normaal meetellen in een puntensysteem voor subsidieverdeling maar die geen doorgang konden vinden omwille van de coronacrisis, toch in aanmerking te nemen voor betoelaging via het puntensysteem;
  • Basissubsidies voor jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen éénmalig te verhogen met 10% (financiële impact: 12.070 euro);
  • Het globaal bedrag op basis waarvan een basissubsidie voor seniorenverenigingen wordt toegekend, éénmalig te verhogen met een forfaitair bedrag van 750 euro.

  Ondersteunende maatregelen SPORT

  Maatregelen ter ondersteuning van sportverenigingen :

  • Kwijtschelding van huurgelden en/of energiekosten voor sportverenigingen voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 (financiële impact: 18.084 euro);
  • In afwijking op het retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem worden geen retributies in rekening gebracht voor de periode van 16 maart 2020 t.e.m. 30 juni 2020 (financiële impact wordt nog becijferd);
  • Voor de inrichting van sportkampen wordt door de gemeente voorzien in beschermingsmiddelen en -materialen (financiële impact: 5.391 euro);
  • Ter ondersteuning van hun werking zullen sportclubs extra in de spotlights worden geplaatst door middel van de uitgifte van een sportbrochure (financiële impact: 1.500 euro);

  Voorts geven de coronarichtlijnen aan dat het beter is dat kinderen zoveel als mogelijk buiten spelen gezien de kans op besmetting en overdracht er veel kleiner is. De gemeente wil de jeugd hierin ondersteunen door voldoende materiaal ter beschikking te stellen. Omwille van de nood aan extra speeltoestellen wordt alvast voorzien in twee nieuwe speeltoestellen met monkey bars en glijbanen (financiële impact: 16.000 euro);

  Tot slot wil team sport in de maand van de sportclub (Sport Vlaanderen) die doorgaat in september nog enkele bijkomende acties organiseren ter ondersteuning van de sportclubs.
  Zo wordt voor kinderen van de lagere school en het buitengewoon onderwijs gedacht aan een scholenloop bestaande uit een mix van elementen van een hindernissen- en colorrun, in samenwerking met en gesteund door jogging- en atletiekclubs uit Lievegem.
  In eenzelfde format zou ook een afterschool/afterwork run worden georganiseerd voor leerlingen van de middelbare school, leden van verenigingen en de sportievelingen onder onze inwoners. Deze activiteit zou worden gecombineerd met een vrijetijdsdorp waarop alle vrijetijdsverenigingen de kans zouden krijgen om zichzelf te promoten om vervolgens de dag af te sluiten met een DJ-set.

  Ondersteunende maatregelen CULTUUR

  Maatregelen ter ondersteuning van (socio-)culturele verenigingen en organisaties :

   

  • Cultuurtoelage van maximaal 500 euro per zorginstelling voor het organiseren van een culturele activiteit voor hun bewoners waarbij beroep wordt gedaan op een Lievegemse artiest of culturele organisatie uit de evenementensector (financiële impact: 4.000 euro);
  • Toelage voor festiviteiten met een uitstraling voor Lievegem en met een capaciteit vanaf 5.000 bezoekers die geen doorgang konden vinden omwille van de coronacrisis en op geen andere manier gemeentelijke subsidies krijgen, als compensatie voor gemaakte onkosten waarbij een globaal subsidiebedrag van 5.000 euro wordt verdeeld, evenredig over alle aanvragen;
  • Er wordt een nominatieve toelage van 5.000 euro toegekend aan Boombalfestival vzw voor het organiseren van een cultureel optreden met artiesten van eigen bodem;
  • Organiseren van cultuurkampen tijdens de zomervakantie waarbij de gemeente deels tussenkomt in de deelnameprijs en waarvoor ook wordt voorzien in beschermingsmiddelen en -materialen (financiële impact: 3.366 euro);
  • Ondersteunen van socio-culturele kampen (bvb. voor bewoners van zorginstellingen) door het aanbieden van pakketten met beschermingsmiddelen en -materialen met een richtprijs van 750 euro per bubbel (max. 50 personen).

   

  Tot slot is er nog het initiatief van team Cultuur voor het uitwerken van een erfgoedproject “En toen was het stil…” met als doel het opmaken van een uniek tijdsdocument voor de volgende generaties over “Lievegem in tijden van corona”.

  Het project wordt tweeledig opgevat met enerzijds een oproep naar getuigenissen in de vorm van persoonlijke verhalen, gedichten, liedjes, filmpjes, foto’s, enz… Anderzijds wordt gedacht aan een reizende tentoonstelling waarbij het erfgoedproject “En toen was het stil” zou worden gecombineerd met een tentoonstelling “Tableau Vivant” op verschillende locaties in Lievegem (najaar).

  Voor het tweede luik zou +- 3.000 euro krediet worden gevraagd voor onder meer tentoonstellingsmateriaal, drukwerk, promotie, catalogus/brochure, enz. Maar hiervoor zou het krediet voor de busreis van het 11-novembercomité kunnen worden aangewend gezien de geplande activiteit voor 2020 inmiddels werd geannuleerd.

  Voor de inwoners zou dit project een aangenaam ontspanningsmoment kunnen betekenen na een mentaal toch wel zware periode. Voorts zou voor de uitwerking ervan worden samengewerkt met verenigingen, inwoners en lokale handelaars.

  Ondersteunende maatregelen JEUGD

  Niet enkel de werking van de jeugdverenigingen wordt ernstig verstoord door invoering van de coronamaatregelen, ook jeugdhuizen komen in de problemen door de sluiting waardoor geen inkomsten meer worden gegenereerd maar waarbij de vaste kosten wel gewoon blijven doorlopen (bvb. huurlasten).

  Bovendien kunnen jeugdhuizen geen aanspraak maken op de hinderpremie. Met de jeugdhuizen wordt in overleg getreden om ook voor hen de impact van de coronacrisis in kaart te kunnen brengen. Met betrekking tot de huurlasten valt het aan te bevelen dat eerst contact wordt opgenomen met de eigenaars waarna een resterend saldo mogelijks kan worden opgevangen door middel van een gemeentelijke tussenkomst.

   

  Maatregelen ter ondersteuning van jeugdverenigingen en jeugdhuizen :

   

  • Kwijtschelding van huurgelden en/of energiekosten voor jeugdverenigingen voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 (financiële impact: 1.622 euro);
  • Voor de drie jeugdhuizen op grondgebied Lievegem wordt een nominatieve subsidie toegekend als tussenkomst in de huur voor de periode van maart tot en met mei 2020 (financiële impact: 4.045 euro);
  • Aan de jeugdhuizen wordt nog een bijkomende nominatieve toelage van 400 euro toegekend als tussenkomst in de onkosten voor beschermingsmiddelen en -materialen (financiële impact: 1.200 euro);
  • De plussubsidie “Vervoer” als onderdeel van het subsidiereglement voor jeugdverenigingen en bedoeld ter ondersteuning van het kampvervoer wordt in 2020 éénmalig verhoogd met 5.000 euro;
  • Voor de inrichting van jeugdkampen en speelpleinwerking wordt door de gemeente voorzien in beschermingsmiddelen en -materialen (financiële impact: 33.085 euro).

  Dit ondersteuningsplan bevat nu al enkele gerichte acties voor het Lievegemse verenigingsleven.

  Ook Vlaanderen doet een duit in het zakje en voorziet middelen via een noodfonds. Dat noodfonds zetten we op een structurele manier in. Maar het ondersteuningsplan blijft veranderen en de gemeente erkent dat we de noden van alle Lievegemse verenigingen niet volledig in kaart kunnen brengen wanneer we dat alleen moeten doen. De gemeente is er zich bovendien ook van bewust dat verenigingen ook op de lange termijn de gevolgen van deze crisis zullen kunnen voelen.

  Daarom willen we jullie vragen of er ondanks deze uitgebreide maatregelen zaken zijn waar jouw vereniging op dit moment mee kampt en in het bijzonder in de toekomst nog mee zou kunnen kampen als gevolg van deze coronacrisis.

  Via onderstaand formulier, kan je uitgebreid antwoorden op de vragen en noden die jullie hebben :https://www.lievegem.be/bevraging-verenigingen-ondersteuningsplan

  Vergeet niet dat we ook per mail bereikbaar zijn, en per telefoon.
  We luisteren met aandacht naar jullie vragen en bezorgdheden.
  jeugd@lievegem.be
  cultuur@lievegem.be
  sport@lievegem.be
  senioren@lievegem.be
  09 396 23 00 - vraag om doorverbonden te worden met het juiste team.