Ondersteuning lokale economie en verenigingsleven

De coronacrisis heeft een zware impact op onze lokale economie en het verenigingsleven. Gemeente Lievegem onderneemt volgende acties om deze te ondersteunen.

Overeenkomsten

Verenigingen die permanent een onroerend goed huren van de gemeente, zullen geen huurgeld moeten betalen voor de periode 16.03.2020 tot en met 31.12.2020.

Wijziging subsidiereglementen

Als bijkomende algemene ondersteuning van de jeugdbewegingen worden zowel het krediet voor toekenning van fuiftoelagen (2 500 euro) als het krediet voor toekenning van een toelage voor het inzetten van security bij fuiven (4 000 euro) in boekjaar 2020 éénmalig aangewend voor uitbreiding van de vaste werkingssubsidie voor jeugdbewegingen.

Voor het betoelagen van wielerwedstrijden wordt het krediet van 2020 hernomen, gespreid over de periode 2021 – 2024 (financiële impact: 7.500 euro).

Wijziging retributiereglementen

Inzake retributiereglementen wordt bij wijze van afwijking voorgesteld om de eerder genomen maatregel, om voor volgende reglementen geen vergoeding aan te rekenen aan Lievegemse verenigingen voor de periode van 16 maart 2020 t.e.m. 30 juni 2020, te verlengen tot en met 31 december 2020 :
-    Retributiereglement voor het gebruik van de sportinfrastructuur in Lievegem;
-    Retributiereglement op het gebruik van Gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk;
-    Retributiereglement op het gebruik van de culturele gemeentelijke infrastructuur;
-    Retributiereglement voor het gebruik van het repetitielokaal "The Basement" Lievegem.

Ook voor Lievegemse verenigingen die occasioneel sportinfrastructuur huren via de S-divisie (Farys) worden de huurgelden kwijtgescholden van 16 maart t.e.m. 31 december 2020.

Niet-nominatieve subsidies

Om de lokale economie te ondersteunen wordt voor elk van de handelaarsverenigingen LIEVO, Unizo, LVZ en Voka bijkomend krediet ter beschikking gesteld voor het organiseren van een winkelactie in de periode december 2020 - januari 2021. Gemeente Lievegem verleent een tussenkomst voor de gemaakte onkosten en beperkt tot maximaal 8 000 euro.

Nominatieve subsidies

In navolging van de jeugdverenigingen worden ook de jeugdhuizen financieel ondersteund voor het huren van een onroerend goed voor het uitoefenen van hun activiteiten. Gezien de gehuurde onroerende goederen niet in eigendom zijn van de gemeente werd hiervoor al voorzien in een nominatieve toelage ten belope van de huur die zij verschuldigd waren voor de periode van 16 maart 2020 t.e.m. 31 mei 2020 en voor zover zij zelf geen financiële regeling konden treffen met de eigenaar. Ook deze maatregel wordt uitgebreid waarbij voormelde huurtoelage wordt toegekend tot en met 31 december 2020.

Aan Oxfam Wereldwinkel Lievegem wordt een bijkomende toelage van 1.000 euro toegekend. Voor hun werking doen zij beroep op vrijwilligers waarbij ook heel wat inkomsten werden mislopen door het wegvallen van tal van socio-culturele activiteiten.

Ten slotte worden de nominatieve subsidies voor de feestcomités voor het boekjaar 2021 éénmalig met 10% verhoogd.