Avondsluiting

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

 • voor 5.00 uur en na 20.00 uur
 • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur openblijven

Nachtwinkels en phoneshops

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7.00 uur en 18.00 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Te respecteren voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten:

Er gelden drie voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten:

 • de nettoverkoopoppervlakte mag niet meer dan 150 m² bedragen;
 • er mag geen andere activiteit worden uitgeoefend dan de verkoop van algemene voeding en huishoudartikelen;
 • de vermelding 'nachtwinkel' moet permanent en duidelijk uithangen.

Een privébureau voor telecommunicatie (of phoneshop) is een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

Deze winkels moeten sluiten tussen 20.00 uur en 5.00 uur, behalve als een gemeentelijke reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Bijzondere bepalingen

Een gemeentelijk reglement kan ieder ontwerp van nachtwinkel of privébureau voor telecommunicatie onderwerpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Deze vergunning kan geweigerd worden op basis van volgende objectieve criteria:

 • de ruimtelijke ligging;
 • de openbare orde;
 • de veiligheid;
 • de rust.

Deze criteria moeten verduidelijkt worden in een gemeentelijk reglement.

Het gemeentelijke reglement kan op basis van dezelfde criteria de vestiging of de uitbating van nachtwinkels of privébureaus voor telecommunicatie beperken tot een gedeelte van het grondgebied.  Dit mag niet leiden tot een algemeen verbod of een kwantitatieve beperking.

De burgemeester kan de sluiting van deze twee types van vestigingen bevelen die in overtreding zijn met het gemeentelijke reglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Afwijkingen

Afwijkingen voor de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 1. verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s");
 2. verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 3. verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…);
 4. verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens; 
 5. dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden;
 6. de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 1. kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 2. dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 3. brandstof en olie voor autovoertuigen;
 4. consumptie-ijs in individuele porties;
 5. voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.

Afwijkingen bij bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
 2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.