Ruimtelijk beleidsplan

Het ruimtelijk beleidsplan is een document waarin de gemeente een visie ontwikkelt voor het gewenste ruimtelijk beleid voor de korte en langere termijn. De gemeente Lievegem is op 1 januari 2019 ontstaan uit de vrijwillige fusie van de gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Deze vroegere gemeenten beschikten elk over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), dat respectievelijk dateert van 2003 (GRS Zomergem), 2005 (GRS Lovendegem) en 2006 (GRS Waarschoot).

Lievegem wil deze vroegere gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen actualiseren en vervangen door een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor de volledige nieuwe fusiegemeente Lievegem. Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek, overleg en participatie. In deze eerste fase van de conceptnota werd een onderzoeksnota en eerste versie van de strategische visie opgemaakt.

Onderzoeksnota

Er werd reeds heel wat onderzoek uitgevoerd over belangrijke ruimtelijke uitdagingen voor de gemeente Lievegem. Zo werd er onderzoek verricht naar de toekomstige woonbehoeften, kernversterking en woonuitbreiding, de open ruimte en groenblauwe netwerken, de omgeving van de gewestweg N9, de ruimte voor bedrijvigheid...

Bekijk hier de onderzoeksnota

Conceptnota - strategische visie

Op basis van het onderzoek werd een eerste strategische visie opgebouwd in de conceptnota. We vetrekken vanuit 4 algemene ambities:

  • Streven naar duurzaam ruimtegebruik. We leggen de focus op het versterken en verdichten van de bestaande dorpskernen, in plaats van zomaar extra open ruimte aan te snijden.
  • Antwoord op de klimaatuitdagingen. We zullen meer ruimte voorzien voor water en groen en willen hernieuwbare energie bevorderen.
  • Prioriteit aan duurzame mobiliteit. We geven prioriteit aan verplaatsingen te voet, per fiets of via het openbaar vervoer en we stemmen het ruimtelijk beleid hierop af.
  • Bevorderen van de leefkwaliteit. We bevorderen de leefkwaliteit zodat Lievegem een aangename gemeente blijft om te wonen, te werken en te ontspannen.
Bekijk hier de conceptnota

Participatietraject

De gemeente Lievegem hecht veel belang aan het overleg en de participatie bij de opmaak van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan. Het is belangrijk dat alle bewoners en relevante actoren de kans krijgen om mee na te denken over het gewenst toekomstbeeld van de gemeente en dit van bij de start van het proces. De wijze waarop de gemeente dit overleg en deze participatie wil vorm geven, is neergeschreven in een procesnota.

De procesnota beschrijft ook de stappen die moeten worden gevolgd om tot een goedgekeurd ruimtelijk beleidsplan te komen. Er zijn vier belangrijke fasen:

  • de conceptnota
  • het voorontwerp van ruimtelijk beleidsplan
  • het ontwerp ruimtelijk beleidsplan dat voorlopig wordt vastgesteld door de gemeenteraad
  • het ruimtelijk beleidsplan dat definitief wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De conceptnota en het voorontwerp van ruimtelijk beleidsplan zijn het voorwerp van een ruime advies- en consultatieronde. Het ontwerp van ruimtelijk beleidsplan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De opmaak van het ruimtelijk beleidsplan Lievegem bevindt zich nog in de fase van de conceptnota. Dus je krijgt al bij deze eerste fase de kans om jouw mening te geven over het toekomstig ruimtelijk beleid voor onze gemeente.

Bekijk hier de procesnota

Verslag Infomarkt

Ruimtelijk Beleidsplan