Vacature medewerker schoonmaak en logistiek

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor het team logistiek

 

1 ZAALWACHTER

Contractueel, niveau D1-D3, halftijds (19/38), onbepaalde duur

Functie

Je staat in voor het onderhoud van gebouwen en lokalen van de sportcentra, zoals bezoekersruimtes, sanitair en kantoorruimtes, maar ook de logistieke taken zoals het klaarzetten van vergaderruimtes, opruimen en afwassen. Je werkt mee aan de realisatie van een aangename en propere leefomgeving voor de inwoners en collega’s van onze gemeente. Bij overlast spring je in om afwezige collega’s te vervangen teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Plaats in de organisatie

De medewerker schoonmaak en logistiek werkt onder leiding van de directeur vrije tijd en evenementen

Profiel

 • Je hebt een basiskennis van onderhoudstechnieken en onderhoudsproducten
 • Je bent bereid je hiervoor verder bij te scholen
 • Je werkt efficiënt
 • Je respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften
 • Je zorgt voor kwaliteitsvol onderhoud van vloeren, deuren, ramen,..
 • Je zorgt voor ondersteuning bij evenementen, recepties, vergaderingen, …
 • Je respecteert de interne regels; rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code en personeelsnota’s
 • Je bent bereid sporadisch weekend- of avondwerk te doen

Wie bieden

Een contract van onbepaalde duur. De brutowedde bedraagt min. € 964,80 (D1,trap 0, 19/38). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (geldelijke anciënniteit) voor een maximum van tien jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Beroepservaring binnen de overheid wordt volledig in aanmerking genomen. Andere voordelen: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst (GSD-V) met tal van voordelen (premies, financiële tussenkomsten, kortingskaart PlusPas), aanvullend pensioen voor contractuelen (2% van het pensioengevend jaarloon) en een interessante verlofregeling (35 werkdagen voor een voltijdse tewerkstelling).

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk 6 juli 2020 via volgende link https://www.jobsolutions.be/register/5766 . Beschik je niet over een computer of internet? Dan stuur je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Datum e-sollicitatie of poststempel geldt. Vermeld zeker ook de referentie van de vacature. Gemeentebestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

De algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Voor de functie van medewerker schoonmaak en logistiek zijn er geen diplomavereisten. Om toegang te hebben tot de functie van medewerker schoonmaak en logistiek, moeten de kandidaten:

 • Een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) bezorgen. Indien daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Slagen voor een selectieprocedure

Wervingsreserve

Indien je geslaagd bent voor alle proeven, maar niet onmiddellijk wordt aangeworven door het college van burgemeester en schepenen, word je opgenomen in de wervingsreserve. De kandidaten in de wervingsreserve worden gerangschikt in volgorde van hun resultaat. De wervingsreserve heeft een maximale duur van twee jaar en vangt aan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van het eindrapport van de selectie. Indien het college van burgemeester en schepenen na de invulling van de functie zou beslissen om de functie alsnog open te verklaren, kan er geput worden uit de kandidaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve

De selectieprocedure

Selectiecommissie en procedure
De selectiecommissie bestaat uit 3 deskundigen.
De selectieprocedure voor deze functie bestaat uit volgende onderdelen:
- Een praktische proef
- Een mondelinge proef

Praktisch gedeelte (op 40 punten)
De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Zij worden geconfronteerd met de verschillende onderdelen van de organisatie en de uitvoering van het werk dat in de functie aan bod komt. Dit gedeelte staat op 40 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te slagen en tot de volgende proef toegelaten te worden. Mondeling gedeelte (60 punten) Ook in dit gedeelte wordt gepeild naar de verwachte competenties, maar ook naar de motivatie en interesse, de vakkennis en de werkervaring.

Slagen en rangschikking
Om geslaagd te zijn moet je:
- Per volledig examenonderdeel 50% behalen om tot het volgend examenonderdeel toegelaten te worden.
- Op het totaal van alle examenonderdelen samen minstens 60% behalen

De volledige selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten.