Verbranden afval

Afval verbranden in open lucht

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.

Hierop zijn enkele specifieke uitzonderingen waarbij het verbranden in open lucht is toegelaten:

  1. Het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur en het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Zo een evenement mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt!
  2. Het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet.
  3. Het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatsen van het biomassa-afval niet mogelijk is en deze uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan. Hiervoor dient men een schriftelijke toestemming te krijgen van de gemeente.
  4. De verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatste van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is!
  5. Het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel. Heel concreet komt deze wetgeving er op neer dat particulieren geen snoeihout meer mogen verbranden in open lucht!

    Wanneer landbouwers snoeihout willen verbranden, dan dient dit eerst volledig gedroogd te worden, aangezien enkel droog onbehandeld hout mag verbrand worden.
    Een tweede voorwaarde is dat de afvoer of verwerking ter plaatse niet mogelijk is! Er dient een afstand gerespecteerd te worden van 100 m ten opzichte van begroeiing en bebouwing.

Niet zomaar alle hout mag je verbranden!

Enkel droog onbehandeld stukhout mag verbrand worden.

Volgend behandeld houtafval mag nooit verbrand worden:

- sloophout

- geverfd of gevernist hout

- geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur)

- gebeitst hout

- multiplex

- spaanplaat,...

Waar kan je terecht met je afval?

Vele afvalsoorten worden wekelijks of tweewekelijks opgehaald met de huis-aan-huisophaling. Verder kan je met allerlei afval terecht op het recyclagepark.

Voor groenafval bestaan een aantal alternatieven:

- Hakselen: De houtsnippers kunnen gebruikt worden als bodembedekker en de structuur van de bodem verbetert er van. Zo hoef je geen dure boomschors aan te kopen om de borders onkruidvrij te houden! Houtsnippers kunnen ook gebruikt worden als brandstof. Er bestaan biomassabranders waarin houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof! De aankoop van een hakselaar wordt door IVM voor 10 % gesubsidieerd met een maximum van 80 euro. Maar kopen hoeft niet, tegen een betaalbare prijs kan je een hakselaar huren of je betaalt een uurtje een tuinman mét hakselaar!

- Recyclagepark: met snoeihout kan je ook naar het recyclagepark komen. De aanbreng tot maximum 1 m³ is gratis voor inwoners. Van zodra je meer dan 1 m³ aanvoert, betaal je 5 euro/m³. Het recyclagepark is gelegen aan Stationsplein zn, 9950 Waarschoot.

- Takkenwal: takken kan je ook stapelen tussen twee rijen palen. De takkenwal zal na verloop van tijd composteren, zodat je bovenaan nieuw snoeihout kan bijstapelen. De takkenwal vormt een ecologisch element in de tuin: egels, muizen, insecten en dergelijke vinden er een schuilplaats.

Met fijn snoeihout kan je ook een vlechtwerk maken, bijvoorbeeld om borders in de tuin mee af te boorden.

Heb je vragen over het hakselen of verwerken van snoeihout dan kan je raad vragen aan de kringloopkrachten. Vanaf april tot oktober vind je ze elke 3de zaterdag van de maand op de demoplaats op het recyclagepark tussen 09.00 en 12.00 uur.

 Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur kan van dit verbod afgeweken worden voor speciale evenementen zoals kerstboomverbrandingen en kampvuren. Het verbranden van onbehandeld hout is toegelaten in zogenaamde sfeerverwarmers (vuurkorven, vuurpotten).

Afval verbranden in allesbrander

Afval verbranden in een "allesbrander" is verboden. Enkel brandstoffen zoals hout en kolen kunnen hiervoor gebruikt worden. Bij het verbranden van afval zoals plastic, oud papier, behandeld hout e.d. komen er heel wat schadelijke stoffen in de lucht in en om de woning.

Dioxines en de afbraakproducten van PAK’s zijn kankerverwekkend en verstoren belangrijke functies in het lichaam zoals voortplanting, groei en het afweersysteem.

Neem je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jezelf en breng daarom je afval naar het recyclagepark, composteer of verhaksel groenafval of geef gesorteerd afval mee met de huis-aan-huis-ophalingen.

Kostprijs

Het verbranden van afval in open lucht en in een allesbrander wordt beboet met een GAS-boete bepaald in het GAS-reglement Deinze-Zulte-Lievegem.