Inname openbaar domein: (private) bouw- of renovatiewerken

Wil je het openbaar domein gebruiken om bouw- of renovatiewerken uit te voeren? Vraag dan tijdig jouw vergunning aan via onderstaand formulier.

Onder (private) bouw- of renovatiewerken verstaan we: het plaatsen van afsluitingen, stellingen, materieel, kranen en soortgelijke naar aanleiding van het bouwen, veranderen, herstellen of afbreken van gebouwen. Net als het plaatsen van barakken, containers, werkloodsen en verkoopburelen in functie van private bouwwerken.

Veelgestelde vragen

Is deze inname gratis of betalend?
Er wordt geen retributie geheven op deze innames tenzij er een tijdsduur langer dan 14 kalenderdagen wordt gevraagd. In dat geval wordt er een retributie aangerekend volgens het van toepassing zijnde retributiereglement (indien langer dan 14 opeenvolgende kalenderdagen: betalend vanaf de vijftiende dag waarbij de kostprijs € 0,50 per m² per dag bedraagt. De ingenomen m² worden naar boven afgerond. Meer info: zie retributiereglement)

Wie plaatst de borden?
De aanvrager zorgt zelf voor het plaatsen en wegnemen van de signalisatie.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?
Je ontvangt jouw vergunning ten laatste 15 kalenderdagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Mochten er gegevens ontbreken, contacteren wij jou. De termijn van 15 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om jouwaanvraag volledig te kunnen verwerken.

Wat moet ik doen als er auto’s staan geparkeerd op de zone die ik wil innemen?
Omvat jouw inname van het openbaar domein één of meerdere parkeerplaatsen dan moet je borden parkeerverbod plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

  • Plaats de borden ten laatste 24 uur voor de aanvang van de inname.
  • Op het moment dat je de borden plaatst, noteer je van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk.
  • Geef dit overzicht onmiddellijk door aan mobiliteit@lievegem.be

Wat moet ik doen als er schade is aan het openbaar domein bij aanvang of op het einde van de periode van inname?
Het in te nemen openbaar domein en de onmiddellijk omgeving worden verondersteld in perfecte staat te zijn bij de aanvang van de inname. Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de vergunninghouder wordt voorafgaandelijk geen tegenstelbare plaatsbeschrijving opgemaakt. Bij het einde van de inname zal het gemeentebestuur ter plaatse vaststelling doen van eventuele beschadiging of verontreiniging van de ingenomen oppervlakte. In geval van afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke toestand is de vergunninghouder er toe gehouden de toegebrachte schade te herstellen of de aanwezige verontreiniging te verwijderen. Gebeurt dit niet dan zal de herstelling/opkuis gebeuren door het gemeentebestuur op kosten van de vergunninghouder.

Wat moet ik doen als de oppervlakte van de inname groter is dan gepland of als de periode van inname korter is dan voorzien?
Elke wijziging die aan de aanvraag van de inname zou aangebracht worden, alsook het niet meer gebruiken van het openbaar domein, dient ten laatste 24 uur voorafgaand aan de wijziging ter kennis gebracht aan het gemeentebestuur via infrastructuur@lievegem.be.

Moet ik deze vergunning aanplakken?
Ja, de vergunning 'inname openbaar domein' dient ter plaatse op een van op het openbaar domein bereikbare en goed zichtbare plaats te worden aangebracht.

Moet ik de buurt verwittigen?
Ja, de aanvrager zal de buurt binnen een afstand van 50 meter vanaf de uiterste punten van de inname één week voorafgaand aan de inname per brief op de hoogte brengen van de geplande inname en de eventuele bijhorende hinder. Een kopie van deze brief wordt gelijktijdig aan het gemeentebestuur bezorgd (infrastructuur@lievegem.be).

Kan het college van burgemeester en schepenen mijn vergunning intrekken?
Ja, het college kan de vergunning gemotiveerd opschorten. In dit geval wordt een gedeelte van de retributie niet aangerekend of terugbetaald. De terugbetaling is een verhouding van de gebruikte periode ten aanzien van de aangevraagde periiode.

Ik heb een probleem met het digitaal formulier.
Download het formulier en bezorg het aan mobiliteit@lievegem.be

Gegevens aanvrager
Ik ben
Facturatiegegevens
Periode
Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag. Aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het innemen van het openbaar domein, moeten minstens 15 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein bij het gemeentebestuur worden ingediend. De vergunning kan voor een maximum termijn van zes maanden aangevraagd worden. Bij inname van langere duur moet de aanvrager tijdig een nieuwe aanvraag indienen. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Probeer daarom zoveel mogelijk op privéterrein te plaatsen. Heeft u toch ruimte op het
openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Bij een inname langer dan 14 dagen moet er een retributie worden betaald
overeenkomstig het retributiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 24 april 2019.
In te nemen openbaar domein
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Parkeerverbodsborden

Het gemeentebestuur voorziet geen verbodsborden voor (private) bouw- of renovatiewerken.