Leegstand

Bedrijfsgebouwen

De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting die het stedelijk verval wil tegengaan. De opbrengsten van de heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Dit fonds geeft financieel steun aan projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen.

Voor wie

Wie op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw moet de heffing betalen.

Voorwaarden

  • Onder bepaalde voorwaarden kan je opschorting van de heffing aanvragen.
  • Voor leegstaande bedrijfsruimten kan een attest van beëindiging van de leegstand worden afgeleverd op het moment dat meer dan 50 % van de bedrijfsruimte effectief benut wordt.

Hoe aanvragen

Om een gebouw uit de inventaris te laten schrappen, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de inventarisbeheerder (Wonen Vlaanderen). Hij moet dan kunnen bewijzen dat de gebreken aan het pand zijn weggewerkt én de verklaring van de burgemeester toevoegen die de beëindiging van de leegstand en/of verwaarlozing bevestigt. 

Je kan het einde van de leegstand melden aan Woonwijzer Meetjesland en zo een verklaring van de burgemeester krijgen door dit staven met foto’s, facturen of andere bewijsstukken. Na controle door Woonwijzer Meetjesland kan het pand zes maanden later uit het leegstandsregister geschrapt worden.

Bij sloop van de woning, geef je dit door aan Woonwijzer Meetjesland.

Kostprijs

  • Het bedrag van de heffing is afhankelijk van het kadastraal inkomen van het leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouw. De tarieven van de heffing op leegstaande bedrijfsruimten vind je op de website van de Vlaamse belastingdienst.
  • Het attest van beëindiging van de leegstand is gratis.

Woningen

Vlaanderen en de lokale besturen willen leegstand van woningen en gebouwen vermijden. Leegstand leidt immers vaak tot verwaarlozing en bovendien is het moeilijk te verdedigen dat eigenaars hun woning laten leegstaan terwijl heel wat gezinnen op zoek zijn naar een goede woning.

Sinds 2010 moet elke gemeente een leegstandsregister bijhouden. Dat is een register van alle leegstaande gebouwen en woningen in die gemeente. De gemeenteraad heeft een gemeentelijk reglement goedgekeurd met een lijst van objectieve indicaties van leegstand om officieel leegstand van woningen en gebouwen te kunnen vaststellen.

Woonwijzer Meetjesland houdt in opdracht van het gemeentebestuur een register bij van woningen en gebouwen die langer dan één jaar leeg staan.

Wens je meer info, zie link onderaan!

Voorwaarden

Een pand kan geschrapt worden uit het leegstandsregister eens het pand:

  • Zes ononderbroken maanden bewoond is of gebruikt wordt overeenkomstig de functie
  • Gesloopt is

Hoe aanvragen

  • Indien het pand opnieuw bewoond is, geef je dit door aan Woonwijzer Meetjesland. De datum van inschrijving geldt als schrappingsdatum indien na controle blijkt dat de woning zes ononderbroken maanden werd bewoond. Bij verhuring bezorg je ook een kopie van het huurcontract.
  • Indien het pand niet bewoond wordt maar wel gebruikt wordt overeenkomstig de functie moet je dit staven met foto’s, facturen of andere bewijsstukken en kan na controle het pand zes maanden later geschrapt worden.
  • Bij sloop van de woning, geef je dit door aan Woonwijzer Meetjesland of de gemeente.


Na plaatscontrole wordt de woning of het gebouw uit het register geschrapt.  

Kostprijs

Als de woning één jaar op deze lijst staat (ondertussen staat de woning 2 jaar leeg) krijgen de eigenaars een aanslagbiljet in de bus met de vraag om een belasting te betalen. Op deze manier wordt hardnekkige of ongeoorloofde leegstand bestreden.

Het gemeentebestuur voorziet een aantal vrijstellingen van de heffing: bij grondige verbouwingswerken, als de woning omwille van een gerechtelijke procedure niet mag bewoond worden, als de bewoner nog maar pas opgenomen is in een zorginstelling,…

Let op: voor bedrijfsruimten op percelen groter dan 5 are is een afzonderlijke heffing op leegstand bedrijfsgebouwen van toepassing.