Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) maakt de uitvoering van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan concreet. Bij hun beleidsbeslissingen moeten de verschillende betrokken overheden verplicht rekening houden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het RUP. De gemeentelijke RUP’s zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) vervangen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet een lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 2,5 jaar vooraleer een RUP-procedure afgerond is. Een RUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde  buurt er in de toekomst kan uitzien.

Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms wordt er ook binnen de context van een RUP-procedure een onteigeningsplan opgemaakt.

 • Een toelichtingsnota
  In de toelichtingsnota kunt u lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van uw buurt past in het grotere geheel van het Ruimtelijk Structuurplan Gent. Het Ruimtelijk Structuurplan Gent omschrijft hoe de stad zich in de toekomst zal ontwikkelen. De toelichtingsnota beschrijft voor uw buurt de visie en de krachtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Een grafisch plan
  Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden …
 • Stedenbouwkundige voorschriften
  Dit zijn de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijn …
 • Onteigeningsplan
  Soms wordt er tijdens de procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan ook een onteigeningsplan opgemaakt. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden, om het RUP te kunnen realiseren.

Lovendegem

RUP Woonlicten in agrarisch gebied Lovendegem

Grafisch Plan
Stedenbouwkundige Voorschriften
Goedkeuringsbesluit

Waarschoot

RUP Groen recreatieve as deelzone 6A

Grafisch plan
Stedenbouwkundige voorschriften

Zomergem

RUP Wijziging BPA nr. 3 Ambachtelijke Zone Kruisstraat

Bestemmingsplan
Stedenbouwkundige Voorschriften
Toelichtingsnota

Sectoraal RUP zonevreemde bedrijven Zomergem

Grafisch Plan
Stedenbouwkundige Voorschriften
Toelichtingsnota