Subsidie hemelwater

De stimulering van het hergebruik en infiltratie van hemelwater past in het lokaal klimaatadaptatieplan. Het subsidiëren van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen is opgenomen onder actie 19 'Subsidies en premies voor klimaatmitigatie en adaptatie' van het meerjarenplan 2020-2025.

Wegens het opheffen van de subsidiereglementen voor hemelwaterhergebruik en infiltratie per deelgemeente met ingang op 1 januari 2020, werd er een nieuw subsidiereglement voor Lievegem opgemaakt dat op dezelfde datum in werking treedt.

Wie komt in aanmerking?

Alle particuliere inwoners van Lievegem en de door het gemeentebestuur erkende verenigingen. De subsidie wordt toegekend aan de eigenaar, gebruiker of huurder van het gebouw gelegen op het grondgebied van Lievegem en dit éénmalig per gebouw en/of verharde oppervlakte. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanleg van de installatie werd nog niet eerder verplicht door toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of anders opgelegd in een bouw-, milieu- of omgevingsvergunning.
  • De installatie moet voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, gepubliceerd door de Vlaamse milieumaatschappij in 1999. Meer bepaald de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Daarnaast zijn er nog bijkomende voorwaarden voor hemelwaterputten enerzijds en infiltratievoorzieningen anderzijds. Je vindt het volledige overzicht in het subsidiereglement onderaan.

Subsidiebedrag

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie of de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt maximaal 600 euro. Indien zowel de combinatie hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening worden aangelegd, bedraagt de subsidie maximaal 1.200 euro. De subsidie wordt begrensd op 25 % van de bewezen kosten (op basis van facturen en betalingsbewijzen).

Hoe aanvragen?

  • Bezorg ons een ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan). Voeg alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto's, ...) toe aan jouw aanvraag.
  • Na ontvangst wordt jouw dossier onderzocht om na te gaan of aan de voorwaarden van het subsidiereglement werden voldaan.
  • Voldoe je niet aan een voorwaarde, dan kan er geen subsidie uitgekeerd worden. We brengen jou op de hoogte. Je kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en alsnog een subsidie te ontvangen.