Vlaams Lokaal Energie- en klimaatpact

 

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (kortweg LEKP) is een pact tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. De gemeente Lievegem helpt zo de globale Vlaamse én Europse klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

Burgemeestersconvenant

In 2019 ondertekende Lievegem reeds het Burgemeestersconvenant waarbij Lievegem zich er toe verbindt om de uitstoot van CO2 met ten minste 40% terug te dringen tegen 2030. Door het ondertekenen van dit LEKP wil de gemeente nog een stap verder gaan. Lievegem wil de uitdaging aangaan om zowel op vlak van adaptatie als mitigatie acties te ondernemen zoals meer streekeigen bomen en hagen aanplanten, wijkrenovaties (zoals in de Bloemekenswijk) uitbreiden over het hele grondgebied, autodeelplan tot ontwikkeling brengen, onthardingsprojecten uitwerken in samenwerking met o.a. scholen en onderzoeken waar collectieve buffer- en infiltratiemogelijkheden zijn.

Om een extra boost te geven aan de reeds geplande klimaatacties voorziet de Vlaamse overheid een subsidie (trekkingsrecht met 50% cofinanciering).

LEKP 2.0

Tijdens de gemeenteraad van 23 november 2022 werd de ondertekening van het LEKP 2.0 goedgekeurd. Door het ondertekenen van dit plan, engageert Lievegem zich om:

  • De doelstelling om de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% tegen 2030. Bovendien wordt deze doelstelling uitgebreid naar eigen mobiliteit.
  • De energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023.
  • Geen principiële beslissingen meer te nemen over lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA.
  • Een aantal aanpassingen te doen in de streefdoelen onder de vier werven:
    • Werf 2: 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden tegen 2030. De inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel per bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024.
    • Werf 3: 1,5 in plaats van 1 (semi-)publieke laadequivalenten per 100 inwoners tegen 2030.
Werven klimaatplan