GRUP Vinderhoutse Bossen

Op 12 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde’ voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2021 tot en met 18 juni 2021.
De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreacties over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek.

Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tijdens die periode o.m. ter inzage bij team Omgeving, Dreef 20, 9930 Lievegem en kan ook digitaal worden geraadpleegd via volgende link.
Indien je het ontwerp fysiek wil komen inkijken bij de gemeente, is het noodzakelijk eerst een afspraak te maken.

 

Reageren kan tot en met 18 juni 2021 via een van de volgende kanalen:

  • Via het online formulier (hou je eID bij de hand)
  • Per aangetekende brief naar: Vlaamse Regering, p/a Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • Afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Lievegem die vallen in het plangebied

Voor de volledigheid delen we mee dat de bezwaren en opmerkingen enkel betrekking kunnen hebben op de gebieden die opgenomen zijn in het ontwerpplan. Opmerkingen over gronden die niet in het ontwerpplan zijn opgenomen zijn onontvankelijk en zullen derhalve niet behandeld worden in de verdere procedure.