Riolering

De gemeente Lievegem sloot met de Watergroep een overeenkomst af voor de rioolhuisaansluitingen op het grondgebied van de deelgemeente Waarschoot.

De Watergroep zal instaan voor de aansluiting op het rioleringsnet.

Voorwaarden

- De particulier betaalt forfaitair 1.250 euro incl. btw voor de rioolaansluiting. De Watergroep schrijft daartoe een factuur uit.

- Indien de aansluitkost hoger ligt, betaalt de gemeente het saldo aan de Watergroep na ontvangst van de saldofactuur.

- De kosten verbonden aan de uitvoering van een rioolaansluiting ten behoeve van een appartementsgebouw, handelszaak en/of een meergezinswoning worden integraal aangerekend aan de bouwheer met een minimum van 1.250 euro incl. btw.

- De aanvrager van een rioolaansluiting bezorgt een conform keuringsattest van de privéwaterafvoer aan De Watergroep. Voor de keuring staat het de aanvrager vrij een beroep te doen op de diensten van de Watergroep of een andere erkende keuringsinstantie.

Hoe aanvragen

Je kan een rioolaansluiting aanvragen door:

- het aanvraagformulier af te halen bij de afdeling gemeentewerken en ingevuld terug te bezorgen.

- het aanvraagformulier af te printen bij de downloads en ingevuld terug te bezorgen.

Kostprijs

- Een particulier betaalt forfaitair 1.250 euro incl. btw voor de rioolaansluiting na ontvangst van de factuur van de Watergroep. Het gemeentebestuur past, indien nodig, de rest bij.

- Niet -particulieren betalen de volledige kostprijs van de aansluitingen, met een minimum van 1.250 euro.

 

  Afhandeling

  - De aanvraag wordt door de afdeling gemeentewerken gecontroleerd op conformiteit en overgemaakt aan De Watergroep.

  - De Watergroep staat in voor de opmeting en de opmaak van de prijsofferte en vraagt zo nodig de vergunning aan de wegbeheerder.

  - De prijsofferte wordt goedgekeurd door de gemeente.

  - De werken worden uitgevoerd conform typebestek 250.

  - De Watergroep factureert 1.250 euro incl. btw aan de particuliere aanvrager.

  - Het saldo in meer of in min wordt verrekend met de gemeente.

  - De Watergroep factureert de aansluitkost integraal met een minimum van 1.250 euro voor niet-particuliere aansluitingen.