Bermbeheer

Ook de gemeente zet in op meer en betere natuur en doet dit onder meer door ecologisch bermbeheer toe te passen. De totale oppervlakte van alle wegbermen is groot: voor Vlaanderen is de totale oppervlakte aan bermen bijna even groot als de oppervlakte aan erkend natuurreservaat. Bermen in het algemeen vormen dan ook de groene linten die voor de verbinding van de verschillende natuurgebieden van Vlaanderen zorgen. Door ze minder te maaien en het maaisel weg te halen, geven we heel wat bloemen en insecten de kans zich volop te ontwikkelen. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot natuurbehoud.

Wetgeving

Voor natuurgericht maaibeheer van de openbare bermen in landelijk gebied is er een wettelijke basis (bermbesluit van 27 juni 1984). Dat besluit stelt dat bermen in landelijk gebied niet mogen gemaaid worden voor 15 juni; een tweede maaibeurt kan pas vanaf 15 september. Deze data zijn gekozen in functie van de bloei: na 15 juni is de voorjaarsboei grotendeels voorbij en hebben de soorten de kans gehad te bloeien en zaad te ontwikkelen. Daarna is het de beurt aan de zomerbloeiers.

Er zijn uitzonderingen op deze maaidata mogelijk in het kader van verkeersveiligheid: bochten en verkeersborden worden om deze redenen vrij gezet, want veiligheid gaat boven alles.

Ecologisch bermbeheer

Om de grond te verschralen, voeren we het maaisel binnen de tien dagen na het maaien af. Op die manier gaan we verrijking van de grond tegen, waardoor de hogere grassen (die veel voedingsstoffen nodig hebben) op termijn plaats zullen maken voor lagere, bloemrijke beplanting. Dit komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de verkeersveiligheid ten goede. Bijkomend voordeel: de bermen zullen steeds minder biomassa produceren, waardoor we besparen op het afvoeren van bermmaaisel.

Net als op alle openbaar domein in Lievegem zetten we in het bermbeheer geen biociden meer in in de bestrijding van ongewenste kruiden. Een biocidenvrij beheer heeft een zeer gunstig effect op de natuurwaarden. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt rekening gehouden met natuurvriendelijk onderhoud.

Help mee door te niksen

Ook jij kan je steentje bijdragen aan dit bermbeheer ... door helemaal niks te doen. De landelijke bermen zijn in beheer van de gemeente. We vragen dan ook aan de inwoners om geen klassiek gazonbeheer op de openbare bermen in het landelijke deel van onze gemeente toe te passen. Ook paaltjes of andere materialen plaatsen op deze openbare bermen kan zorgen voor schadegevallen (en aansprakelijkheid), en raden we sterk af. Als er nood is aan infrastructuur op de openbare bermen kan je dit steeds aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.