Ondertekening Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0

De gemeenteraad van 23 november 2022 keurde de ondertekening van het Vlaams Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0 goed. Hiermee wil de gemeente in haar energie- en klimaatbeleid ambitieuzer zijn dan bij de eerste versie van het pact.

(Omslagfoto: VVSG)

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het eerste klimaatneutraal continent worden. Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Maken het abstracte concreet.

Een Lokaal Energie en Klimaatpact

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 van onze lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld.

Vier werven

De aanpak van dit pact wordt opgedeeld in vier werven:

  • Laten we een boom opzetten (vergroening)
  • Verrijk je wijk (renovatie, hernieuwbare energie)
  • Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (koolstofvrije mobiliteit)
  • Water, het nieuwe goud (droogteproblematiek)

Je leest er alles over in deze samenvattende bundel van de Vlaamse overheid.

Versie 2.0

In deze tweede versie worden een aantal doelstellingen aangescherpt of aangevuld.

  • De doelstelling om de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% tegen 2030. Bovendien wordt deze doelstelling uitgebreid naar eigen mobiliteit.
  • De energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023.
  • Geen principiële beslissingen meer te nemen over lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA.

Daarnaast gebeurden er een aantal aanpassingen in de streefdoelen onder de vier werven:

  • Werf 2: 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden tegen 2030. De inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel per bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024.
  • Werf 3: 1,5 in plaats van 1 (semi-)publieke laadequivalenten per 100 inwoners tegen 2030.