Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren. Dit noemen we actieve openbaarheid.  Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Ook wel passieve openbaarheid genoemd.  Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur.

Actieve openbaarheid

De gemeente neemt zelf initiatieven om informatie te geven over haar beleid en dienstverlening:

  • Gemeentelijk informatieblad
  • Per telefoon
  • Aan het loket
  • Via de pers
  • Via de gemeentelijke website
  • ...

Bovendien moet elke brief de naam en het telefoonnummer vermelden van de persoon die je dossier behandelt.

Passieve openbaarheid

Misschien wil je een document van een overheid inkijken. Bijvoorbeeld een milieurapport of een dossier over de aanleg van een weg.

Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er tegen betaling een kopie van krijgen.

VOORWAARDEN
In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar (tijdens de kantooruren). Hierop zijn echter uitzonderingen:

Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
Dossiers over personen en personeel.
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).
Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

HOE AANVRAGEN
Je doet je aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail via onderstaande contactgegevens of je overhandigt ze persoonlijk op het gemeentehuis.

Je richt je aanvraag aan:

College van burgemeester en schepenen
Kasteeldreef 72
9920 Lievegem
secretariaat@lievegem.be

Beroep tegen weigering tot openbaarmaking

Het is mogelijk dat de behandeling van uw verzoek tot openbaarmaking niet naar wens verloopt:

  • De overheid weigert de gevraagde documenten openbaar te maken en je bent niet tevreden met de motivering van die weigering
  • De overheid maakt maar een gedeelte openbaar of bepaalde gedeelten in het document zijn onleesbaar gemaakt
  • Je krijgt een positieve beslissing, maar die wordt niet uitgevoerd
  • Je krijgt helemaal geen antwoord van de overheid.

In al die gevallen kan je hoger beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur, per brief, fax of e-mail.