Inname openbaar domein

Iedereen die tijdelijk het openbaar domein wil innemen moet een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het openbaar domein omvat alles wat geen privaat eigendom is, zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, wegbermen, parkings en pleinen, etc. Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal en gewoon gebruik, zelfs als het maar gedeeltelijk of tijdelijk is, in ruimte en/of tijd verhinderd of belemmerd wordt.