Doel: 7 pijlers

Zeven pijlers van onze school: waar kinderen thuis zijn!

De gemeentelijke basisschool Lievegem is een kleinschalige, brede, open school die zorgt voor kwaliteitsvol en vernieuwend onderwijs met oog voor elk talent en zorg op ieders maat, en dit in een fijne samenwerking tussen ouders, leerlingen en team in een familiale omgeving. Een thuis voor kinderen!

Kwaliteitsvol onderwijs

We zorgen voor kwaliteitsonderwijs: de leerlingen krijgen een brede basisvorming waarin de verschillende vakdomeinen evenwichtig aan bod komen. Het onderwijsaanbod wordt door elke leerkracht aan elke leerling aangeboden door gebruik te maken van verschillende werkvormen, groeperingsvormen en differentiatie in basis-, uitbreidings- en herhalingsleerstof, enz. We besteden de nodige aandacht aan leren leren (agenda, planning opstellen, contractwerk, …), sociale vaardigheden (lessen, anti-pestbeleid, …) en ICT (digitale borden, iPads in de klas, ….).

Het is als school noodzakelijk een veilige en boeiende leeromgeving te scheppen voor de kinderen. Gedreven en bezielde leerkrachten die begeleiden, sturen, observeren, rapporteren en ondersteunen, dat is kwaliteit bieden.

Investeren in een gestructureerde aanpak van leer- en ontwikkelingsdoelen door een actieve leerlingenbegeleiding in overleg met alle schoolparticipanten, en met de ouders.

Uitdagende werkvormen, uitdagingen voor zwakkere en voor sterkere leerlingen, gelijke kansen voor iedereen!

Kleinschalige en familiale omgeving

Onze beide vestigingen mogen we best nog als kleinschalig bestempelen.

Dat biedt enerzijds het voordeel dat de leerkrachten de kinderen echt kennen.
Anderzijds worden de kinderen op de speelplaats niet overrompeld, er is plaats voor iedereen!

Ook liggen beide vestigingen in een landelijke omgeving, met veel groen en weinig verkeer.
Op elke vestiging is er slechts één klas per leeftijdsgroep.

We willen deze kleinschaligheid graag behouden, want dit komt de sfeer in de klas, op de speelplaats en dus ook de school ten goede.

Samenwerking tussen ouders, leerlingen en team

Ouders beschouwen we als partners bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun kinderen. We vinden daarom de samenwerking met ouders van enorm belang. Zo doen we op verschillende manieren aan ouderparticipatie.

Maar we werken ook samen met externe partners. Als er geen wij-gevoel is onder de partners, is er geen goede basis voor een pedagogisch klimaat dat de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Bovendien is het ook nodig dat medewerkers voortdurend reflecteren op en communiceren over hun pedagogisch handelen.

Er wordt dus samengewerkt met verschillende partners om aan kinderen en jongeren een zo rijk mogelijke leer- en leefomgeving aan te bieden.

Zorg op ieders maat

Elke leerling is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, ieder volgens zijn eigen kunnen, ambities, mogelijkheden, interesses en talenten. De klasleerkrachten zijn de spilfiguren van de hele zorgwerking. Zij worden hierin bijgestaan door ons zorgteam.

Vanuit een permanente observatie in de klas en door regelmatige genormeerde en methodegebonden testafnames worden al onze leerlingen van nabij gevolgd. De zorgcoördinator en de zorgleerkrachten ondersteunen de leerkrachten en de leerlingen bij deze brede basisvorming. Deze leerbegeleiding bestaat uit de maatregelen die we als school nemen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de onderwijsdoelen bereiken.

Onder de term leerbegeleiding en zorg verstaan we ook socio-emotionele begeleiding, schoolloopbaanbegeleiding en begeleiding inzake lichamelijke en psychische gezondheid

Deze zijn steeds met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Elk kind is uniek, moet gewaardeerd en evenwaardig behandeld worden.

Als team gaan we zorgkinderen positief benaderen, ze leren begrijpen en ze aangepast en gericht begeleiden. Op deze manier investeren we in een gestructureerde aanpak van leer- en ontwikkelingsachterstanden door een actieve leerlingenbegeleiding in te zetten in overleg met alle schoolparticipanten, en met de ouders.

Modern vernieuwend onderwijs

Scholen moeten leerlingen de kennis en vaardigheden meegeven die ze later nodig hebben. Het gemeentelijk onderwijs wil hierin een voortrekkersrol opnemen, en zet daartoe in op onderwijsvernieuwing. Als school staan we voor vernieuwend onderwijs. Zo zijn we steeds op zoek naar vernieuwende elementen en projecten. Ook de schoolomgeving vinden wij hierin belangrijk. Dit vernieuwend onderwijs met al z’n kenmerken geeft kinderen een aanzet tot fantasie, tot inleving zodat iedereen geboeid en geprikkeld wordt en blijft. Zo kunnen leerlingen zelf ideeën oppikken om hierna zelf mee aan de slag te gaan.

Openstaan voor vernieuwing, inspelen op de actualiteit, uitwerken van boeiende projecten, gebruik maken en integreren van vernieuwende ICT-middelen… daar gaan we voor. Dit alles wordt gedragen door een goed samenwerkend team, dat openstaat voor vernieuwingen en bereid is zich te professionaliseren.

Brede open school

Onze school is een kloppend hart in Lievegem en Vinderhoute, we werken samen met ouders en gemeenschap in een sfeer van openheid. We willen een krachtige leeromgeving scheppen en zo de school breed opentrekken voor elk kind, voor elk talent.

We creëren een open en veilige school met een lage drempel, waar iedereen terecht kan. Een van de wegen ernaartoe is multidisciplinair en structureel samenwerken met externe partners en zo een brede leer- en leefomgeving creëren die alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen biedt.

De brede open school is een plek waar verschillende culturen en generaties elkaar ontmoeten en de handen in elkaar slaan om een leven lang en levensbreed te leren. De term ‘breed’ duidt erop dat onze school haar missie verruimd heeft tot een dienstverlening met het oog op kwaliteitsverhoging bij kinderen.

Een brede school wil de brede leer- en leefomgeving van jongeren positief beïnvloeden, zodat zij een brede waaier aan leer- en leefervaringen opdoen.

Projecten met aandacht voor elk talent

Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, ieder volgens zijn eigen kunnen, ambities, mogelijkheden, interesses en talenten.

Ieders talenten en competenties benutten en kansen bieden tot ontwikkeling ongeacht afkomst, status en niveau.

Leerlingen krijgen kansen hun talenten te ontplooien en te benutten, maar ook nieuwe talenten te ontdekken bij zichzelf door het aanbieden van allerlei werkvormen en projecten.

Door deze verschillende werkvormen maar ook door verschillende keuzes aan materialen komen ook andere talenten aan bod, hebben we oog voor elk kind met zijn/haar talent en zorgen we ervoor dat dit talent aan bod kan komen en elke leerling zich ten volle kan ontplooien.