Bouwwerken

Vorderingen van de bouwwerken

Een nieuwe school in Vinderhoute
Op onze afdeling willen we graag de houten klasjes vernieuwen en hierbij ook een polyvalente ruimte integreren voor onze lessen muzische vorming en lichamelijke opvoeding.  

1/ Januari 2014: de eerste stappen zijn genomen. We bouwen nieuwe klassen en een polyvalente zaal. We zijn nu op zoek naar een ontwerper.
2/ Oktober 2014: de plannen zijn klaar. We wachten nog even op groen licht van Brussel. We werken aan de verdere afhandeling van de papieren en de bouwvergunning. 
3/ December 2014: indienen van de bouwvergunning.
4/ Januari 2015: infovergadering 
5/ Februari 2015: openbaar onderzoek
6/ Juni 2015: we hebben onze bouwvergunning!
7/ Oktober 2015: we werken ons aanbestedingsdossier verder af. Het is nog even wachten op de officiële startdatum van de bouwwerken.
8/ November 2015: er is een aanklacht van buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningbetwistingen. Hierdoor kunnen we niet starten met de bouwwerken en kan het nog enkele jaren duren vooraleer we van start kunnen gaan. 
9/ Oktober 2017: er is een gunstige uitspraak van de Raad voor Vergunningbetwistingen. We starten snel het dossier weer op en plannen de uitvoering van de werken. 
10/ Januari 2018: het dossier gaat spoedig ter goedkeuring naar AGION en we bereiden de nieuwe locatie tijdelijke modulaire school voor.
11/ Februari 2018: we kregen een dagvaarding om de werken stil te leggen. Zitting is op 2 maart en 20 april. 
12/ Juni 2018: uitspraak Vrederechter: We krijgen alweer gelijk en dat op al de aangebrachte punten.
13/ Juni 2018: opstart ontwerp modulaire school. De verhuis van de school plannen we in tijdens de paasvakantie april 2019.
14/ Augustus 2018: een buur gaat verder in beroep tegen de uitspraak. Zitting 14 september. Pleitzitting 15 maart 2019.
15/ Oktober 2018: indienen definitief bouwdossier AGION / aanvraag bouwvergunning tijdelijke modulaire school.
16/ November 2018: we zoeken aannemers voor de nieuwbouw en de modulaire school.
17/ Januari 2019: gunningsdossier naar AGION
18/ Februari 2019: start opbouw van modulaire school
19/ Maart 2019: eind maart werd de tijdelijke school afgewerkt.
20/ April 2019: verhuis (paasvakantie) en na de paasvakantie starten de lessen in de tijdelijke modulaire school. 
21/ April 2019: op 23 april starten de afbraakwerken in de Vredesdreef. 
22/ April 2019: uitspraak over de burgerlijke procedure: we krijgen alweer gelijk.
23/ Augustus 2019: oplevering van de elektriciteitscabine.


Onze visie
De gemeente Lovendegem heeft gekozen om de bestaande school in Vinderhoute te vernieuwen. Het doel is om te voorzien in een duurzame kwalitatieve onderwijsinfrastructuur voor onze kinderen en om de school in te passen in de leefgemeenschap en de maatschappelijke omgeving van Vinderhoute.

De bestaande klassen zijn aan vervanging toe en de nieuwe gebouwen zullen uitgerust worden met alle comfort en voorzieningen. Het is niet de bedoeling om de capaciteit of het aantal leerlingen drastisch uit te breiden. De gemeente en het schoolbestuur wensen immers de kleinschaligheid van de school in Vinderhoute te bewaren. Wel zal voorzien worden in een schoolgebouw dat aangepast is aan een hedendaagse onderwijsvisie. In deze onderwijsvisie staan zelfstandig werken en leren centraal en is voorzien in de integratie van informatie- en communicatietechnologie.

De nieuwe school van Vinderhoute zal passen in een samenhangend netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle voorzieningen voor kinderen, ouders en buurten binnen Lovendegem.

Programma
De start van het project was een uitgelezen moment om stil te staan bij de onderwijsvisie, de toekomstige leeromgeving en de benodigde ruimte. Er wordt concreet voorzien in acht nieuwe klassen waarvan zes gewone klaslokalen en twee lokalen voor de lessen levensbeschouwing en zorgwerking. Ook wordt een kleine polyvalente zaal in het plan opgenomen voor lessen muzische vorming en lichamelijke opvoeding. De nieuwe polyvalente ruimte sluit aan bij de bestaande refter en staat los van de klassen. Dit zal dubbel gebruik toelaten. Bij de vernieuwing van het schoolgebouw is rekening gehouden met de schoolbuurt en de schoolontwikkeling.

Een gebouw dat past in de omgeving
De gemeente heeft gekozen voor een project dat zich inpast in zijn omgeving en rekening houdt met de dorpstypologie en het karakter van Vinderhoute. Het ontwerp bestaat uit twee eenvoudige rechthoekige volumes met hellende daken in harmonie met de bestaande bebouwing en die samen met een bestaande schoolvleugel de centrale speelplaats en de oude directeurswoning omsluiten.

De hellende pannendaken en muren en in handgevormde baksteen refereren naar de omgeving en sluiten aan bij de landelijke typologie. Het wordt een gebouw van vandaag met referenties naar de omgeving en passend in zijn context.

De gebouwen en hun activiteiten richten zich maximaal naar de centrale speelplaats en dit om hinder naar buurt en bewoners te vermijden. De hellende daken maken bewust deel uit van het voorgestelde ontwerp maar de ruimte onder het dak wordt ook praktisch benut voor ventilatiekanalen en technieken. Naast speciale aandacht voor akoestiek is er ook gedacht aan integrale toegankelijkheid, lichttoetreding en zonwering, opvang van hemelwater, toegang voor de brandweer, e.d.

Een duurzaam gebouw
De nieuwe gebouwen zullen voldoen aan de huidige normen voor scholenbouw waardoor het een energievriendelijke school wordt (E-peil 55) met een gezond binnenklimaat. De eenvoud en compactheid van de gebouwen beperken de bouwkost en maken de ruimte flexibel en aanpasbaar in de tijd. Er wordt geïnvesteerd in duurzame materialen en in het beperken van de onderhouds- en exploitatiekost in de toekomst.