Raden op school

De schoolraad als adviesraad

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.De schoolraad bestaat uit verkozen ouders en afgevaardigden van het personeel en de lokale gemeenschap en vergadert minstens twee maal per jaar.

De raad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid over al de aangelegenheden die een weerslag hebben op het schoolleven.

Ouderkring Eeksken

Deze enthousiaste groep mensen onderneemt activiteiten naar ouders toe maar ook naar leerlingen, de leerkrachten (ondersteunen op tal van feesten) en de lokale gemeenschap. Op die manier slaat men een brug tussen de school en haar participanten.

Deze groep van ouders werkt vaak in werkgroepen.

De ouderkring onderhoudt het contact met alle ouders via de nieuwsbrief.

Bent u ook benieuwd naar hun werking? Hier kunt u hun blog bekijken.

Oudercomité Vinderhoute

Het oudercomité Vinderhoute neemt waardevolle initiatieven ten behoeve van de kinderen van de Vrije Kleuterschool te Vinderhoute en de afdeling Vinderhoute. Daarnaast ondersteunen zij onderwijsactiviteiten voor de leerlingen. Via deze link kunt u een kijkje nemen op hun site. 

Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten telkens twee leerlingen uit het derde tot zesde leerjaar. Zij kiezen zelf wie in de raad zit.

Zij bespreken thema’s die voor leerlingen belangrijk zijn en geven hierover advies aan de school. Zo geven leerlingen ideeën over de lessen, de speelplaats, schoolactiviteiten... Ze vertellen wat voor hen belangrijk is. Zo zullen zij zich beter voelen in en rond de klas en beleven zij de school op een meer positieve manier.

Deze raad komt minstens vier keer per jaar samen.

Klassenraad

De klassenraad bestaat uit de directeur, de klasleerkracht(en) en de zorgcoördinator, eventueel in samenspraak met CLB, therapeut, logopedist …

De klassenraad voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs bestaat uit de leerkracht van het vijfde leerjaar, de leerkracht van het zesde leerjaar, de zorgcoördinator en de directeur.