ICT-beleid

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Via ICT komt een massa informatie op ons af. Het adequaat omgaan met informatie om problemen op te lossen of nieuwe informatie te genereren, zowel op individueel vlak als in een maatschappelijke context, leidt tot meer kennis.

Daarom kan onze samenleving getypeerd worden als een informatie- en kennismaatschappij.  In het kader van het bieden van gelijke kansen aan kinderen dient de school het als één van haar kerntaken te beschouwen om alle leerlingen de nodige ICT-competenties bij te brengen.

Het gebruik van ICT op school is een maatschappelijke en pedagogisch-didactische vanzelfsprekendheid om de toekomst voor onze kinderen te kunnen funderen. Dit betekent dat wij als school de keuze maken om bij de kinderen inzake ICT een voldoende brede basis na te streven die kennis, vaardigheden en attitudes omvat.

Onder kennis begrijpen we enerzijds een eenduidige begripsvorming en dito gebruik van terminologie. Anderzijds dienen de kinderen, op hun niveau, een zicht te hebben op het belang en de functie en mogelijkheden van ICT in hun dagelijkse leven.

Onder vaardigheden begrijpen we vooral de technische basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om ICT als leermiddel te hanteren.

Goed ICT-gebruik veronderstelt dat kinderen een open maar kritische houding ontwikkelen en op een respectvolle wijze leren omgaan met de materialen.

Elke leerlingengroep probeert het functioneel gebruik van ICT-toepassingen met een pedagogisch-didactische inslag na te streven, zonder expliciet een specifieke ICT-leergang in te bouwen. Deze pedagogisch-didactische ICT-toepassingen hebben binnen onze visie steeds een ondersteunende rol bij het leerproces.

Op onze school kiezen we voor laptops om efficiënt in de klaswerking te kunnen inzetten. Op deze manier is het mogelijk om een ICT-vaardigheid klassikaal in te oefenen.  Vervolgens kunnen de leerlingen deze vaardigheden gebruiken op de computers in de klas. Naast de laptops heeft elke leerkracht minstens 3 vaste computers in zijn klas staan om te gebruiken tijdens hoekenwerk of differentiatie. Ook de klasleerkrachten hebben een eigen laptop van de school. Ook maken we gebruik van digitale schoolborden en iPads die in het klasgebeuren een grote meerwaarde zijn. 

Lees via deze link zeker ons artikel uit de krant.