ZORG-beleid

Doel van zorg op school

Door een uitgewerkte differentiatie voor zowel zwakke als sterke leerlingen, willen we alle kinderen optimale kansen bieden. Zo proberen we leermoeilijkheden te voorkomen. We hebben ook oog voor het welbevinden van elk kind op onze school.

Naast het differentiëren binnen de les, geven we hulpbehoevende kinderen ook extra steun door individueel onderwijs.

Kleuters kunnen hierbij rekenen op de zorgcoördinator en de zorgleerkracht.

Na een periode van ziekte kan jouw kind in de lagere afdeling rekenen op inhaalmomenten gegeven door zijn leerkracht, bijvoorbeeld door een gepersonaliseerd contract.

Daarnaast kunnen kinderen van het lager die leermoeilijkheden ondervinden ook les krijgen van de zorgcoördinator of de zorgleerkracht. Dit gebeurt na overleg in de klassenraad, bestaande uit de groepsleraar, de zorgcoördinator en de directeur. Ook de CLB-diensten of de ouders kunnen hierbij worden ingeschakeld.

* Zorg op klasniveau

Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk,...

Aangezien niet iedereen precies dezelfde interesses heeft, even snel leert of even ver kan gaan in een bepaalde leerstof, bieden we de leerlingen de mogelijkheid om via verschillende differentiatie- en individualisatietechnieken zich op hun niveau te ontwikkelen.

Om sociale relaties en verbindingen die in een groep spelen zichtbaar te maken, nemen we per klas een sociogram af.

* Zorg op schoolniveau

-  Kindvolgsysteem: alle gegevens en vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het digitale volgsysteem 'VOLG'. Deze wordt up to date gehouden door de zorgcoördinator.

- Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg (MDO): overgangsgesprekken, bespreking van alle leerlingen van een groep, bespreking van leerlingen met pro­ble­men (op basis van ge­ge­vens uit het kind­volgsys­teem).

Samenstelling MDO: directeur, klasleerkracht, zorgcoördinator, externe deskundi­gen (vb. bege­leiding, CLB,...)

Betrokkenheid van ouders bij en infor­matie aan ouders over MDO.

- Zorgcoördinator: in samenspraak met de directeur en de klasleerkracht bepaalt de zorgcoördinator wie in aanmerking komt voor zorg. Dit gebeurt met zoveel mogelijk gegevens over het kind.

* Zorgcontiniuüm:
De uitleg van het zorgcontinuüm kan je hier beluisteren.

 

Kind- en leerlingenopvolgsysteem

Een kind-leerlingvolgsysteem is een systeem dat toelaat om de totale ontwikkeling van alle leerlingen regelmatig gedurende hun schoolloopbaan in kaart te brengen aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten. Op die wijze kunnen tijdig aangepaste maatregelen worden getroffen voor leerbedreigde leerlingen. 

Op onze school gebruiken we het VOLG-systeem. Alle documenten van jouw kind worden hierin digitaal bewaard op school.